Điều Kiện Giao Dịch Chung

Điều kiện giao dịch chung

Điều kiện giao dịch chung đối với sản phẩm, dịch vụ được thực hiện theo chính sách kinh doanh từng thời kỳ và được thể hiện trong các tài liệu ký kết với Khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ hotline: 028..3822.8290 

hoặc email: tnf@tayninhcorp.com để được hỗ trợ thông tin.

Chia sẻ