Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập và sử dụng website http://tayninhcorp.com/ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh.
 2. Chính Sách này mô tả cách thức Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách Hàng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 3. Bằng việc cung cấp thông tin trên website http://tayninhcorp.com/, Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website http://tayninhcorp.com/, sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm (nếu có).

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

 1. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách Hàng.
 2. Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh hoặc ngược lại, thông qua email/ số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.
 3. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.
 4. Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của http://tayninhcorp.com/ với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh từng thời kỳ.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG (“Bên Có Quyền Tiếp Cận”)

 1. Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh.
 2. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được quyền tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Khách Hàng.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh

Địa chỉ: 20 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

Hotline: 028.3822.8290

VI. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.

VII. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 1. Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho Bên Có Quyền Tiếp Cận, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh hoặc đối tác cung cấp dịch vụ/tiện ích/ưu đãi cho Khách Hàng.
 2. Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu giải đáp vướng mắc, khiếu nại, lựa chọn liên quan đến mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo quy định của pháp luật, Khách Hàng có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghiệp Tây Ninh theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.
 2. Chính Sách này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Chính Sách này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về tranh chấp, hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Các Bên, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc Trọng tài của VIAC. Việc phân xử sẽ được thực hiện ở VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng là tiếng Việt và Luật áp dụng là Luật Việt Nam.
Chia sẻ